Dom, miesz­kanie, środowisko

Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Wyszyńskiego

W dniu 21 kwiet­nia br. pod­pisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przy­łączami dla osiedla przy ul. Wyszyń­skiego i ulic przy­ległych– III etap”.

Przed­miotem inwestycji jest budowa kanalizacji ściekowej z przy­łączami dla osiedla przy ulicy Wyszyń­skiego oraz część ulicy Krzyżanow­skiego o łącz­nej długo­ści ok. 1968,50 m. Do zadań Wykonawcy należeć będzie rów­nież roz­biórka i odbudowa nawierzchni zgod­nie z ist­niejącym stanem fak­tycz­nym (nawierzch­nia z kostki betonowej oraz część nawierzchni gruntowej).

Ter­min zakoń­czenia zadania prze­widziany jest na 30 września br.

IMG 3208