Dom, miesz­kanie, środowisko

Budowa pom­powni ścieków na ukończeniu

Zakoń­czyły się prace w ramach prze­budowy dotych­czasowej infrastruk­tury prze­pom­powni i budowy pom­powni ścieków przy skrzyżowaniu ulic Jan­kow­skiej i Radłow­skiej dla połu­dniowej czę­ści miasta znaj­dującej się za przejaz­dem kolejowym w kierunku Strzelna.

Jest to część inwestycji, która na mocy poro­zumień zawar­tych z gminą Bar­cin ma na celu pom­powanie ścieków komunal­nych do złącza w Piech­cinie a następ­nie do oczysz­czalni ścieków w Sadłogoszczu.