Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Budynek wielorodzinny przy ul. Mikołaja w Pakości

Gmina Pakość mając na celu poprawę sytuacji miesz­kaniowej oraz wspar­cie spo­łecz­nego budow­nic­twa czyn­szowego w 2017r. zgłosiła do pilotażowego etapu rządowego programu „Miesz­kanie Plus” nie­ruchomo­ści grun­towe, oznaczone geo­dezyj­nie nr 419/​1 i 419/​2 o łącz­nej powierzchni 1565 m2, położone przy ul. Mikołaja w Pakości.

W odpowiedzi na nasze zgłoszenie uzyskaliśmy infor­mację zwrotną, dotyczącą pod­dania wskazanych nie­ruchomo­ści analizom pod kątem realizacji inwestycji miesz­kaniowych. Oczekując na ofertę dotyczącą moż­liwo­ści prze­kazania przez Gminę przed­miotowych działek do Krajowego Zasobu Nie­ruchomo­ści z prze­znaczeniem pod budow­nic­two miesz­kaniowe, w maju br. w wyniku zapytania ofer­towego pomiędzy Gminą Pakość, a Pracow­nią Projek­tową „Archipak” E. Lewan­dow­ska z siedzibą w Pako­ści, została zawarta umowa w sprawie opracowania dokumen­tacji projek­towej na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku miesz­kal­nego, wielorodzin­nego wraz z infrastruk­turą tech­niczną na dział­kach nr 419/​1 i 419/​2, położonych przy ul. Mikołaja w Pako­ści. Jak infor­muje inspek­tor ds. gospodarki miesz­kaniowej w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści p. Mag­dalena Motław­ska przed­miotowy projekt zakłada budowę 11 miesz­kań o śred­niej powierzchni ok. 40 m2.

Archon+Projekty Domów

Wizualizacja budynku

Bez tytulu


Projekt zagospodarowania działek nr 419/​1 i 419/​2

zagospodarowanie

Archon

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD