Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Bur­mistrz Pako­ści pod­pisał w Urzędzie Mar­szał­kow­skim umowę w ramach RPO

Bur­mistrz Wiesław Koń­czal w dniu 3 czerwca 2008 r. gościł w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu, gdzie pod­pisał z Mar­szał­kiem Wojewódz­twa — Piotrem Cał­bec­kim umowę wstępną w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego na dofinan­sowanie projektu Gminy Pakość, który znalazł się na liście projek­tów kluczowych województwa.Wartość dofinan­sowania to 1,51 mln euro.

Gmina Pakość w ramach pod­pisanej pre-​umowy jest beneficjen­tem dofinan­sowania projektu prze­budowy ulic Cmen­tar­nej, Mikołaja i Jan­kow­skiej łączących drogi wojewódz­kie 251 i 255, który polegać będzie na wykonaniu utwar­dzonych nawierzchni jezdni, chod­ników, ścieżki rowerowej oraz budowy oświetlenia, kanalizacji ściekowej i desz­czowej oraz nie­zbęd­nych prze­budów kolizyj­nego uzbrojenia. W zakresie robót ujęto wykonanie skrzyżowania z ul. Radłow­ską łącz­nie z prze­budową odcinka zawierającego zatokę autobusową oraz skrzyżowanie z ul. Mogileń­ską. W ramach przed­się­wzięcia prze­widuje się wykonanie przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 206 Ino­wrocław Rąbinek – Draw­ski Młyn.

rpo1

rpo2

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD