Dom, miesz­kanie, środowisko

Czekamy na wyłonienie wykonawcy

Jak infor­muje Biuro Pra­sowe Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego służby drogowe przy­gotowują się do roz­poczęcia kolej­nych inwestycji na wojewódz­kich trasach.

Na chwilę obecną trwa procedura prze­tar­gowa, prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódz­kich w Byd­gosz­czy, mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót zadania — etap I – roz­budowa drogi wojewódz­kiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km.


- W ubiegłym roku uruchomiliśmy pięć dużych zadań inwestycyj­nych na drogach wojewódz­kich, na które prze­znaczymy w sumie około 350 mln zł. Trwają prze­targi, które wyłonią wykonaw­ców kolej­nych inwestycji — chodzi między innymi o prze­biegający przez Pakość odcinek trasy nr 255 oraz uruchomienie prze­prawy promowej przez Wisłę. Wiele z naszych inwestycji realizujemy wspól­nie z samorządami lokal­nymi – mówi mar­szałek Piotr Całbecki.


Inwestycje na drogach wojewódz­kich realizowane są w opar­ciu o środki z Regional­nego Programu Operacyj­nego oraz budżetu wojewódz­twa. 10 inwestycji jest na etapie realizacji, w tym Pakość, kolejne znaj­dują się na etapie prac projek­towych, które ruszą w naj­bliż­szych miesiącach. Łączna war­tość tych zadań to około 800 milionów złotych.

IMG 5811

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD