Dom, miesz­kanie, środowisko

Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla mieszkańców

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu zaprasza na spo­tkanie infor­macyjne o rządowym programie „Czyste Powietrze”. W ramach programu mogą Pań­stwo otrzymać dofinan­sowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter­momoder­nizacji budyn­ków jednorodzinnych.

Pod­czas spo­tkania udzielone zostaną infor­macje na temat zasad funk­cjonowania programu, a także jak prawidłowo ubiegać się o dofinan­sowanie. Spo­tkanie odbędzie się 26 paź­dzier­nika o godz. 18.00 w hotelu „Pałacyk” w Pako­ści przy ul. Mieleń­skiej 7.

pdfUlotka programu774.04 KB

Pakosc

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD