Dom, miesz­kanie, środowisko

Decyzja o zatwier­dzeniu taryfy wody i ścieków

Zgod­nie z infor­macją z Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści publikujemy decyzję Dyrek­tora Regional­nego Zarządu Gospodarki Wod­nej Pań­stwowego Gospodar­stwa Wod­nego Wody Pol­skie z siedzibą w Byd­gosz­czy ws. zatwier­dzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość

pdfdecyzja…2.67 MB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD