Dom, miesz­kanie, środowisko

Dobra wiadomość dla osób poruszających się jed­nośladami — będzie ścieżka rowerowa do Aleksandrowa

Gmina Pakość uzyskała dofinan­sowanie w wysoko­ści 442 797,89 zł na budowę ścieżki rowerowej o długo­ści 1,4761 km wzdłuż drogi wojewódz­kiej nr 251 od granicy Pako­ści do granicy Alek­san­drowa (gm. Bar­cin). To dobra wiadomość dla osób poruszających się jednośladami.

- „Budowa ścieżek rowerowych to nie tylko kwestia inwestowania w roz­wój infrastruk­tury turystycz­nej, bo prze­cież wiele osób korzysta z nich w celach rekreacyjno-​turystycznych. To także, i przede wszyst­kim, poprawa bez­pieczeń­stwa uczest­ników ruchu drogo­wego. Na ten odcinek ścieżki w kierunku Piech­cina czekamy wspól­nie z miesz­kań­cami gminy Bar­cin. Dzięki budowie tego odcinka na pewno do sąsiadów „będzie bliżej”… no i bez­piecz­niej” — powiedział Wiesław Kończal.

Dofinan­sowanie przy­znano nam w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Realizacja zadania umoż­liwi zin­tegrowanie ze ścieżką rowerową w kierunku od Piech­cina do Bar­cina. Dzięki temu rowerzy­ści będą mogli swobod­nie dostać się do sąsied­niej gminy. Cał­kowity koszt inwestycji na terenie naszej gminy wyniesie 839 815,65 zł.

Zarząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego przy­znał wspar­cie na realizację 21 tego rodzaju inwestycji. Powstanie łącz­nie 75 kilometrów tras dla rowerzystów. War­tość dofinan­sowania to 19,5 miliona złotych.

P1280404

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD