Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Dofinan­sowanie kosz­tów inwestycji proekologicz­nych w 2022 r.

Bur­mistrz Pako­ści infor­muje o moż­liwo­ści składania od 1 stycz­nia 2022 r. wniosków o udzielenie dotacji na dofinan­sowanie kosz­tów inwestycji proekologicz­nych. Warunki dotacji określa Uchwała Rady Miej­skiej w Pako­ści Nr XIV/​127/​2020 z dnia 30 kwiet­nia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinan­sowanie kosz­tów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wod­nej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i spo­sobu jej rozliczania.

Dotacje można uzyskać na inwestycje polegające na:

  • budowie przy­domowej oczysz­czalni ścieków,
  • budowie zbior­nika bez­od­pływowego (szambo),
  • utylizacji i trans­por­cie wyrobów zawierających azbest,
  • zakupie i mon­tażu nowego ekologicz­nego źródła ciepła, z zastrzeżeniem, ze nie pod­lega dofinan­sowaniu zakup źródeł ciepła do nowowybudowanych budynków,
  • wykonaniu proekologicz­nego sys­temu ogrzewania (gazowego, olejowego, elek­trycz­nego, ekogroszek, biomasę), z zastrzeżeniem, ze nie pod­lega dofinan­sowaniu zakup źródeł ciepła do nowowybudowanych budynków,
  • zakupie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła ener­gii do wytwarzania ener­gii elek­trycz­nej do pod­grzewania wody użyt­kowej i/​lub wspomagania cen­tral­nego ogrzewania (kolek­tory słoneczne, panele fotowol­taiczne, pompy ciepła),
  • budowie lub pogłębiania studni wier­conej (głębinowej),
  • budowie przy­domowej prze­pom­powni ścieków.

Wysokość dofinan­sowania, które udzielane jest jed­norazowo wynosi do 50 % war­to­ści zadania, pod­legającego dofinan­sowaniu, jed­nak nie więcej niż 3.000,00 zł na gospodar­stwo domowe. Inwestycję można zrealizować dopiero po pod­pisaniu z Gminą Pakość umowy dotacji.

Warunki dofinan­sowania oraz druk wniosku o przy­znanie dotacji można znaleźć w ww. uchwale zamiesz­czonej na stronie Biuletynu Infor­macji Publicz­nej Gminy Pakość http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3750​&​a​m​p​;​y​=​2020
Osoby zamierzające złożyć wniosek w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści zobowiązane są do prze­strzegania zasad bez­pieczeń­stwa, w szczegól­no­ści zachowania zasad dystansu spo­łecz­nego oraz zasłaniania nosa oraz ust w budynku Urzędu. Wnioski należy składać w Punk­cie Obsługi Klienta, w godzinach urzędowania.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD