Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Dofinan­sowanie zakupu kom­putera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodar­stwo rolne, w skład której wchodzi co naj­mniej dwoje dzieci w wieku szkol­nym, które nie ukoń­czyły 18-​ego roku życia może ubiegać się od dofinan­sowanie zakupu kom­putera stacjonar­nego lub prze­nośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinan­sowanie zakupu kom­putera można składać do Biur Powiatowych Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa do 30 grud­nia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:
- łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może prze­kraczać w prze­liczeniu na osobę 1 200 zł miesięcz­nie;
- rodzina nie otrzymała w ostat­nich trzech latach kom­putera zakupionego ze środ­ków publicz­nych lub środ­ków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosz­tów lub dofinan­sowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwier­dzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rol­nego na 2019 r. oraz kopie zeznań podat­kowych za 2019 r., w przy­padku uzyskania dochodu z innych źródeł. Dofinan­sowany zostanie zakup kom­putera dokonany od 10 grud­nia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota mak­symal­nego dofinan­sowania (zaliczki) zostanie określona na pod­stawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa.
Ostateczne roz­liczenie zostanie dokonane na pod­stawie fak­tur dostar­czonych do ARiMR do 15 kwiet­nia 2021 r. W przy­padku, gdy wnioskodawca dostar­czy fak­turę w mniej­szej kwocie to zwróci róż­nicę ARiMR, jeśli wcale nie dostar­czy fak­tury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe infor­macje na temat zasad przy­znawania pomocy będą zamiesz­czone na stronie inter­netowej ARiMR pod adresem: www​.arimr​.gov​.pl.

Pod­stawa prawna: §13 Roz­porządzenia Rady Ministrów zmieniającego roz­porządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i spo­sobów realizacji nie­których zadań Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rolnictwa.

Baner informujący o możliwości otrzymania dofinansowania na zakup komputera dla dziecka

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD