Dom, miesz­kanie, środowisko

Har­monogram roz­poczęcia i zakoń­czenia polowań zbiorowych

Bur­mistrz Pako­ści podaje do publicz­nej wiadomo­ści infor­macje o ter­minie roz­poczęcia i zakoń­czenia polowań zbiorowych.

Szczegóły w załączniku.

pdfZałącz­nik 272.94 KB