Dom, miesz­kanie, środowisko

Infor­macja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ino­wrocławiu infor­muje, że w dniu 24.03.2017r. wydane zostało Roz­porządzenie Nr 4/​2017 Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego uchylające roz­porządzenie w sprawie określenia miej­sca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także spo­sobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Inspek­cja Weterynaryjna na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków i podej­muje wszel­kie działania w celu ograniczenia jego roz­przestrzeniania. Dotyczy to także posiadaczy nawet jed­nej kury, kaczki czy gołębia. Przy­padki znalezienia padłych ptaków (łabędzi, dzikich gęsi, czapli, kor­moranów, a także więk­szych skupisk padłych (kaczek, łysek) należy zgłaszać do: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ino­wrocławiu telefon 52 3575268

Wszel­kie aktualne infor­macje związane z grypą ptaków dostępne są na stronach inter­netowych: Kujawsko-​Pomorskiego Wojewódz­kiego Lekarza Weterynarii — www​.wiw​.byd​goszcz​.pl oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ino­wrocławiu — www​.piwinow​roc​law​.pl

pdfTreść komunikatu…333.96 KB

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD