Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Infor­macja z Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spad­kiem tem­peratur, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści przy­pomina wła­ścicielom i administratorom nie­ruchomo­ści oraz przed­siębior­stwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o konieczności:

• odpowied­niego zabez­pieczenia przed zamar­z­nięciem (izolację cieplną należy wykonać w spo­sób umoż­liwiający odczyt wodomierza);
• odwod­nienia i oczysz­czenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw;
• zabez­pieczenia przed mrozem punk­tów czer­pal­nych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Nie­wy­konanie wymienionych zabez­pieczeń może być przy­czyną awarii i strat, których koszty poniosą odbiorcy wody. Ewen­tualne awarie będące skut­kiem oddziaływania niskich tem­peratur należy nie­zwłocz­nie zgłaszać:
• w przy­padku uszkodzeń sieci wodociągowej – tel. 609732-​136 (całą dobę)
• w przy­padku uszkodzeń wodomierzy– tel.609080-​153 (w dni robocze 7.0015.00).

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD