Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Komunikat w sprawie jako­ści wody

W odpowiedzi na liczne e-​mailowe, telefoniczne zapytania odbior­ców dotyczące gor­szej jako­ści wody Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje że, dochodzi do chwilowych zanieczysz­czeń, które spo­wodowane są pracami drogo­wymi na odcin­kach drogi DW 255 z wykorzystaniem cięż­kiego sprzętu zagęsz­czająco – wibracyjnego.

Prace te prowadzone są bez­pośred­nio nad siecią wodociągową magistralną w ulicy Jan­kow­skiej, Lipowej, Św. Jana, Szerokiej oraz Rynek. Powoduje to odrywanie osadów i zanieczysz­czanie wody. Każ­dorazowo i nie­zwłocz­nie służby tech­niczne działu wodociągów reagują na zgłoszenia i przy­stępują do czyn­no­ści w celu wyjaśnienia zaist­niałej sytuacji. Płukania odcin­ków sieci prowadzone są rów­nież w godzinach noc­nych. Woda tłoczona do sieci z wszyst­kich stacji uzdat­nia wody speł­nia wymogi sanitarne.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD