Dom, miesz­kanie, środowisko

Kolejna aktualizacja komunikatu ws. jako­ści wody

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści po otrzymaniu wyników badań z laboratorium infor­muje, że woda na terenie miasta i gminy Pakość jest zdatna do spożycia

Komunikat z dnia 28.09.2017 r.

Publikujemy kolejne decyzje Pań­stwowego Powiatowej Inspek­tora Sanitar­nego w Ino­wrocławiu stwier­dzające przy­dat­ność wody do spo­życia, będące wynikiem działań mających na celu doprowadzenie do peł­nej spraw­no­ści odcin­ków sieci wodociągowej wyłączonych ze względu na wykrytą obec­ność bak­terii z grupy coli.

Komunikat z dnia 23.09.2017 r.

Dyrek­tor Przed­siębior­stwa infor­muje, iż w kilku odcin­kach sieci wodociągowej stwier­dzono obec­ność bak­terii z grupy coli — nie stwier­dzono bak­terii E. coli. Podej­rzane odcinki zostały natych­miast zamknięte, zde­zyn­fekowane i prze­płukane a woda do poszczegól­nych grup odbior­ców została doprowadzona z innych prze­badanych odcin­ków sieci. Trwają procedury napraw­cze w celu przy­wrócenia peł­nej spraw­no­ści całej sieci wodociągowej.

Decyzje Pań­stwowego Powiatowego Inspek­tora Sanitar­nego w Ino­wrocławiu ws odcin­ków sieci:

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD