Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Możesz złożyć wniosek o dofinan­sowanie na remont zabytku

Na pod­stawie uchwały nr XXXI/​337/​2018 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 26 czerwca 2018r. oraz zarządzenia nr 32/​2019 Bur­mistrza Pako­ści z dnia 27 lutego 2019r. do 31 marca 2019 r. można składać wnioski o dotację z budżetu Gminy Pakość na sfinan­sowanie prac kon­ser­wator­skich, restaurator­skich lub robót budow­lanych przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabytków.

Wysokość środ­ków z budżetu Gminy prze­znaczona na realizację zadań w 2019 roku wynosi 20.000,00 zł.

Dotacja może być udzielona w wysoko­ści:
1) do 50 % nakładów koniecz­nych ma wykonanie prac lub robót przy zabytku;
2) do 100 % nakładów koniecz­nych na wykonanie prac lub robót przy zabytku, jeżeli:
a) zabytek posiada wyjąt­kową war­tość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prze­prowadzenia złożonych pod względem tech­nologicz­nym prac lub robót przy zabytku;
b) stan zachowania zabytku wymaga nie­zwłocz­nego pod­jęcia prac lub robót przy zabytku.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miej­sce zamiesz­kania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jed­nostki organizacyj­nej, będącej wnioskodawcą;
2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji;
3) wskazanie zabytku, z uwzględ­nieniem miej­sca jego położenia;
4) wskazanie tytułu praw­nego wnioskodawcy do zabytku;
5) określenie prac lub robót budow­lanych, na które ma być udzielona dotacja i ter­minu ich wykonania;
6) określenie wysoko­ści dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
7) infor­mację wnioskodawcy o dotych­czas uzyskanych środ­kach publicz­nych, prze­znaczonych na
prze­prowadzenie przy tym zabytku prac;
8) infor­mację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem, u innego organu mogącego udzielić dotacji;
9) fotograficzną dokumen­tację stanu zachowania zabytku.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) dokument potwier­dzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu praw­nego do zabytku;
2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabyt­ków lub infor­macje o wpisie do gmin­nej ewiden­cji zabyt­ków;
3) pozwolenie wojewódz­kiego kon­ser­watora zabyt­ków na prowadzenie prac, które mają być przed­miotem
dotacji;
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;

Pod­miot prowadzący działal­ność gospodar­czą, w tym w zakresie rol­nic­twa lub rybołów­stwa, ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rol­nic­twie lub rybołów­stwie, zobowiązany jest do przed­stawienia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:
1) wszyst­kich zaświad­czeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rol­nic­twie lub rybołów­stwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podat­kowych albo oświad­czenie o wiel­ko­ści pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rol­nic­twie lub rybołów­stwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświad­czenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) infor­macji określonych w roz­porządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu infor­macji przed­stawianych przez pod­miot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo w roz­porządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie infor­macji składanych przez pod­mioty ubiegające się o pomoc de minimis w rol­nic­twie lub rybołów­stwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

W celu roz­liczenia dotacji beneficjent składa Bur­mistrzowi Pako­ści, sprawoz­danie zawierające:
1) szczegółowy opis zadania oraz prze­prowadzonych prac objętych dotacją;
2) protokół komisyj­nego odbioru prze­prowadzonych prac;
3) dokumen­tację tech­niczną prze­prowadzonych prac;
4) oryginały rachun­ków lub faktur.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD