Dom, miesz­kanie, środowisko

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści w Pakości

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści to naj­waż­niej­sze dla każ­dego Polaka święto pań­stwowe w ciągu roku. Obchodzone jest dla upamięt­nienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Pol­ska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Mszą Święta w kościele p.w. Św. Bonawen­tury oraz złożeniem kwiatów przed pomnikiem Powstań­ców Wiel­kopol­skich na placu klasz­tor­nym roz­poczęły się obchody z okazji 99 rocz­nicy Odzyskania Niepodległości.


W uroczysto­ści udział wzięli: prze­wod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Jerzy Joachimiak, zastępca bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, kierow­nik referatu oświaty, kul­tury i promocji gminy Mariusz Jarzynow­ski, komen­dant aspirant sztabowy Maciej Wiśniew­ski, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich Mirosław Goz­dera, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego Mariola Szlyfar­ska, dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu Dorota Tulibacka, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki Joanna Remiann, dyrek­tor Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Maciej Woj­tysiak, radny Rady Miej­skiej Jacek Orzechow­ski, poczty sztan­darowe oraz miesz­kańcy gminy.


Dal­sza część obchodów odbyła się na rynku miej­skim, gdzie miało miej¬sce pod¬niesienie Flagi Pań­stwowej. Następ­nie przy­byłych gości przy­witał bur­mistrz Wiesław Kończal.


- Miesz­kańcy Miasta i Gminy Pakość. Spo­tykamy się dzisiaj na naszym pakoskim rynku w 99 rocz­nicę Odzyskania Nie­pod­legło­ści. Takie war­to­ści jak nie­pod­ległość, wol­ność, łopocząca flaga pań­stwowa, hymn pań­stwowy — to były war­to­ści, które Polacy przez 123 lata mogli nosić tylko i wyłącz­nie głęboko w sercu. To się zmieniło na początku XX wieku za sprawą legionów pił­sud­skiego. Wywal­czyliśmy tę wol­ność, która póź­niej w 1989 została utrwalona. To za sprawą ruchu solidar­no­ściowego, za sprawą pokojowej rewolucji solidar­no­ści, nie­pod­ległość w Pol­sce, jak mówią nie­którzy historycy, została w pełni ugrun­towana, przy­pieczętowana. Rok póź­niej, w maju 1990 roku odbyły się pierw­sze wolne samorządowe wybory. I powstały te nasze małe ojczyzny. Małe ojczyzny czyli samorząd terytorialny został reak­tywowany. To tutaj w lokal­nych spo­łecz­no­ściach roz­wija się Pol­ska. To tutaj kształ­towane są pod­stawy demokracji, zwłasz­cza młodych ludzi. Ale to tutaj rów­nież my wszyscy wspól­nie współ­decydujemy o naszej przy­szło­ści. Tutaj, w budynku ratusza miej­skiego podej­mowane są naj­waż­niej­sze decyzje, które nas dotyczą. (…) Patrząc na relacje telewizyjne będziemy się zastanawiać nad tymi war­to­ściami o których mówiłem. Wol­ność, nie­pod­ległość — czym że jest ta wol­ność? (.…)Jak dzisiaj usłyszałem w jed­nym z programów telewizyj­nych, wol­ność jest to war­tość sama w sobie. (.…) Wol­ność to jest coś więcej, wol­ność trzeba pielęgnować, nosić głęboko w sercu ale też i wal­czyć o nią codzien­nie podej­mując nowe, trafne decyzje i dobre wybory. I to tutaj składając życzenia, Wam Miesz­kań­com Pako­ści, chciał­bym życzyć aby to święto było radosne. Nie święto zaciśniętej pię­ści, nie święto okrzyków ale święto radosne. Drodzy Miesz­kańcy Miasta i Gminy Pakość wszyst­kiego naj­lep­szego z okazji Narodowego Święta Nie­pod­legło­ści — powiedział Wiesław Kończal.


Na scenie wystąpiły dzieci z placówek oświatowych naszej gminy śpiewając pieśni patriotyczne. Odbył się rów­nież pokaz wyszkolenia tak­tycz­nego i samoobrony przy­gotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponad­gim­nazjal­nych im. Jana Pawła II w Kościelcu.


Pod­czas uroczysto­ści można było skosz­tować żurku kujaw­skiego, czar­niny, chleba z pasz­tetem z gęsi, a także rogali świętomar­ciń­skich. Na zakoń­czenie zaśpiewał zespół Pakościanie.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD