Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowa nawierzch­nia w cen­trum Kościelca

Ku koń­cowi zmierzają prace przy zadaniu inwestycyj­nym pn. „Prze­budowa dróg kategorii powiatowej metodą powierzch­niowego utrwalenia — I”, w której mie­ści się m.in. prze­budowa drogi powiatowej nr 2554C Rycerzewo-​Kościelec na odcinku od km 0+890 do km 1383,88 (tj. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z droga powiatową nr 2553C).

Wykonawcą robót jest kon­sor­cjum firm: LIDER: PRDINODROG” Sp. z o.o. oraz PART­NER: Drogi i Mosty Hen­ryk Boczek mające swoje siedziby przy ulicy Budow­lanej 38 w Inowrocławiu.

Długość remon­towanego odcinka wynosi 493,88 m. Obec­nie inwestycja jest jesz­cze nie zakoń­czona. Do wykonania pozostało położenie war­stwy profilowej emul­sją modyfikowaną z grysami wraz z regulacją poboczy. Ter­min wykonania zadania to 25 września 2017 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD