Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowe osiedle z nowymi lampami

Miesz­kańcy ulicy Księdza Woj­ciecha Kęsic­kiego i Działyń­skich mogą cieszyć się nowymi lampami.

W ramach zadania inwestycyj­nego pn. „Prze­budowa oświetlenia w Gminie Pakość– II etap” zamon­towanych zostało łącz­nie 8 lamp LED o brawie zim­nej. Inwestycja kosz­towała budżet miasta 45 264,00 zł.

Zadanie wykonał Zakład Elek­troin­stalacyjny Irene­usz Bor­kow­ski z Pakości.