Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowo posadzone drzewka zniszczone

13 sztuk nowo posadzonych drzew (brzóz) rosnących wzdłuż drogi w Wielowsi zostało wyciętych w ostat­nich dniach przez nie­znanego sprawcę.

Sprawa została zgłoszona na policję, która prowadzi czyn­no­ści zmierzające do wykrycia spraw­ców. Urząd Miej­ski w Pako­ści apeluje do miesz­kań­ców o zwracanie uwagi na nisz­czenie zieleni i jak naj­szyb­sze infor­mowanie policji o zauważonych przy­pad­kach wan­dalizmu. Im szyb­sza reak­cja świad­ków, tym więk­sze szanse na schwytanie i ukaranie sprawców.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD