Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Deklaracja o źródłach ciepła i inwentaryzacja

Przy­pominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy Wła­ściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Cen­tral­nej Ewiden­cji Emisyj­no­ści Budyn­ków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, znaj­dujących się na nieruchomości.

Na złożenie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy, tj. do 1 lipca 2022 r. (dla ist­niejących źródeł ciepła). W przy­padku nowo zain­stalowanych źródeł ciepła (zain­stalowanie w nowym budynku lub wymiana źródła ciepła w budynku ist­niejącym), deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację można złożyć drogą elek­troniczną na stronie: https://​zone​.gunb​.gov​.pl lub w wer­sji papierowej w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści, ul. Rynek 4.

Wła­ściciele oraz najemcy lokali w budyn­kach wielorodzin­nych powinni zgłosić się do zarządcy budynku.

Ponadto infor­mujemy, że ankieterzy z firmy AMM INVEST­MENTS, prze­prowadzający na zlecenie Gminy Pakość inwen­taryzację indywidual­nych źródeł ciepła poprzez wypeł­nienie ankiety, prze­kazują miesz­kań­com pod­czas ankietyzacji druk deklaracji oraz pomagają w jej wypełnieniu.

Prosimy miesz­kań­ców o udzielanie ankieterom, którzy posiadają stosowne peł­nomoc­nic­two Bur­mistrza Pako­ści, infor­macji nt. budynku, źródeł ciepła, stosowanych paliw oraz planowanych moder­nizacji na terenie nieruchomości.

Ankietę można rów­nież wypeł­nić samodziel­nie na stronie: http://​amminvest​ments​.pl/​p​a​k​o​s​c oraz telefonicznie.

Poniżej druki deklaracji do pobrania (for­mularz A dla budyn­ków i lokali miesz­kal­nych, for­mularz B — dla budyn­ków i lokali niemieszkalnych).

pdfformularz_A.pdf285.86 KB

pdfformularz_B.pdf310.85 KB

Inwentaryzacja zrodel ciepla

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD