Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ochrona powietrza”

Powietrze jest jed­nym z elemen­tów środowiska natural­nego, którego ochrona należy do priorytetowych kierun­ków działania każ­dej jed­nostki samorządu terytorial­nego, w tym Gminy Pakość.

W celu spraw­dzenia jako­ści powietrza pod kątem zanieczysz­czeń, w dniu 17 paź­dzier­nika 2018r. na budynku Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści został zamon­towany czuj­nik powietrza firmy Syn­geos. Inteligentna Sieć Sen­sorów Środowiskowych umoż­liwi modelowanie matematyczne prze­miesz­czania się i zmian zanieczysz­czeń w powietrzu, które stanowić będą wspar­cie oceny jako­ści powietrza na poziomie wojewódz­kim. Sys­tem ten będzie testowany na terenie miasta przez okres 3 tygo­dni, co umoż­liwi spraw­dzenie jego funk­cjonal­no­ści.
Należy nad­mienić, że w 2018 roku Bur­mistrz Pako­ści pod­pisał z miesz­kań­cami naszej gminy, 23 umowy na dofinan­sowanie zakupu nowego źródła ciepła (w tym w ramach wymiany starego źródła ciepła), w celu zmniej­szenia zanieczysz­czenia powietrza na naszym terenie. Dotacje celowe między innymi na powyż­szy cel udzielane są corocz­nie przez Gminę Pakość, zgod­nie z uchwałą Rady Miej­skiej w Pako­ści oraz uzyskanym dofinan­sowaniem z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Bydgoszczy.

https://​panel​.syn​geos​.pl/​s​e​n​s​o​r​/​p​m​10​?​d​e​v​i​c​e​=​479Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD