Dom, miesz­kanie, środowisko

Odbiór inwestycji na ul. Dworcowej

W poniedziałek dokonano odbioru zadania pn. „Prze­budowa kanalizacji w ulicy Dwor­cowej w Pakości”.

W odbiorze uczest­niczyli, ze strony Urzędu Miej­skiego: sekretarz gminy Joanna Zemełka, inspektor ds. drogownictwa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka, pod­in­spek­tor ds. gospodarki komunal­nej i planowania prze­strzen­nego Radosław Dąbrow­ski, wła­ściciel zakładu instalacji budow­lanych Marian Kalin­ski i kierow­nik robót Eugeniusz Szumann oraz inspek­torzy nad­zoru Wiesław Nur­ski i Włodzimierz Nowaczyk, a także kierow­nik działu Eks­ploatacji i Remon­tów Sieci wod.- kan. i C.O. Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Karol Nowicki.

Roboty budow­lane były realizowane w okresie od 12 maja br. do 10 września br. Zakres rzeczowy obej­mował prze­budowę kanalizacji sanitar­nej o dł. 322 mb wraz z stud­niami rewizyj­nymi żel­betonowymi i desz­czowej o dł. 205 mb wraz z stud­niami żel­betonowymi i wpustami ulicz­nymi ściekowymi z osad­nikiem oraz odtworzenie nawierzchni na całej szeroko­ści jezdni i chod­ników. War­tość robót zgod­nie z zawartą umową wyniósł 407 511,25 zł.

Gminną inwestycję zrealizował Zakład Instalacji Budow­lanych Marian Kalin­ski z Inowrocławia.