Dom, miesz­kanie, środowisko

Odbiór koń­cowy drogi w Kościelcu

W dniu 27 sierp­nia br. dokonano odbioru koń­cowego wykonanych robót w ramach zadania inwestycyj­nego pn. „Prze­budowa nawierzchni drogi gmin­nej nr 150422C w m. Kościelec”.

Prace polegały na położeniu nawierzchni bitumicz­nej realizowanej dwuwar­stwowo, składającej się z war­stwy wiążącej i ścieral­nej o łącz­nej grubo­ści warstw 7 cm na odcinku od km 0+000 do km 0+932.

W odbiorze uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, sekretarz gminy Joanna Zemełka, peł­nomoc­nik ds. rol­nych Marek Nie­znal­ski, kierow­nik budowy Rafał Młynarczyk.

Koszt wykonanego zadania to 245,5 tys.zł, z czego 111,7 tys. zł to dofinan­sowanie z Urzędu Mar­szał­kow­skiego. Wykonawcą zadania było Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych INODROG spółka z o.o. z Inowrocławia.