Dom, miesz­kanie, środowisko

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na remont Pomnika Powstań­ców Wielkopolskich

10 tysięcy złotych to kwota jaka wydana zostanie z budżetu miasta, natomiast 19 760 zł to środki pozyskane przez Urząd Miej­ski w Pako­ści z Instytutu Pamięci Narodowej w War­szawie na prace kon­ser­wator­skie i restaurator­skie pomnika Powstań­ców Wiel­kopol­skich, znaj­dującego się na placu klasz­tor­nym przy Kościele p.w. św. Bonawentury.

Prace przy­gotowaw­cze już się roz­poczęły. Renowacją zaj­mie się firma Instal­Pak z Pakości.

Pomnik powstał 15 sierp­nia 1937 roku. Z tego miej­sca 5 stycz­nia 1919 roku ks. proboszcz Józef Kurzaw­ski pobłogosławił Powstań­ców z Pako­ści wyruszających pod dowódz­twem Władysława Poczekaja na odsiecz Ino­wrocławia. Pomnik został zburzony przez hitlerow­ców w 1939 roku, a odbudowany 8 lat później.

Inicjatorem remontu pomnika jest Towarzystwo Pamięci Powstania Wiel­kopol­skiego 1918/​19 Koło w Pako­ści z okazji przy­padającej w 2018 r. set­nej rocz­nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zakoń­czenie prac planowane jest na koniec paź­dzier­nika 2017 r.

IMG 0804

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD