Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na uruchomienie punktu konsultacyjno-​informacyjnego

W maju br. Gmina Pakość zawarła poro­zumienie z Wojewódz­kim Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu z prze­znaczeniem na program „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jako­ści powietrza oraz zmniej­szenie emisji gazów cieplar­nianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek­tyw­no­ści ener­getycz­nej budyn­ków miesz­kal­nych jednorodzinnych.

Pod­czas wczoraj­szej sesji w uchwale budżetowej gminy Pakość radni Rady Miej­skiej przyjęli środki dofinan­sowania w wysoko­ści 20 000,00 zł na uruchomienie punktu konsultacyjno-​informacyjnego.

O moż­liwo­ści złożenia wniosku w naszej gminie poin­for­mujemy w naj­bliż­szym czasie.

Logo CP

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD