Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Otrzymaliśmy 800 ton kruszywa

W paź­dzier­niku ubiegłego roku Gmina Pakość zwróciła się do zakładu Lafarge z wnioskiem o nieod­płatne prze­kazanie kruszywa wykorzystywanego do stabilizacji m.in. dróg gruntowych.

23 paź­dzier­nika 2019 r. odbyło się spo­tkanie bur­mistrza Zyg­munta Gronia z przed­stawicielami Zakładu Cemen­towani oraz Zakładu Gór­niczego „Kujawy”, pod­czas którego władze samorządowe przed­stawiły zapotrzebowanie na kruszywo oraz wskazały drogi, które miałyby zostać nim utwardzone.

Otrzymaliśmy infor­mację, iż Zakład Lafarge prze­każe nam nieod­płat­nie 800 ton kruszywa. Zostaną nim utwar­dzone drogi gminne.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD