Dom, miesz­kanie, środowisko

Pielęgnacja alei dębowej

We wtorek, 9 paź­dzier­nika, w Parku Kul­turowym w Pako­ści roz­poczęły się zabiegi pielęgnacyjne i kon­ser­wujące 22 sztuk dębów szypuł­kowych Quer­cus robur L, uznanych za pomniki przyrody.

Drzewa zlokalizowane są po wschod­niej granicy działki cmen­tarza katolic­kiego i tworzą aleję wzdłuż ciągu komunikacyj­nego dla pieszych.

Wykonane zabiegi będą polegać na usuwaniu posuszu w koronach drzew, zabez­pieczeniu uszkodzonych pni i koron drzew, oczysz­czeniu i zabez­pieczeniu środ­kami dezyn­fekującymi miejsc powstałych po usunięciu wadliwych gałęzi i konarów, stosowaniu wiązań elastycz­nych, w celu zapobiegania roz­łamania konarów oraz cięciu i zabiegach pielęgnacyj­nych, które mają na celu poprawę estetyki drzew poprzez usuwanie suchych lub chorych gałęzi i konarów. Na każ­dym drzewie zamon­towana zostanie tabliczka z napisem „Pomnik Przyrody”.

Prace wykonuje firma ARLAN Architekci Krajobrazu z Torunia. Koszt wykonywanych prac – 30.888 zł.

Środki na ten cel Gmina Pakość pozyskała z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD