Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Pod­pisanie umowy z Wykonawcą robót budow­lanych dla inwestycji budowy obwodnicy.

Dnia 20 sierp­nia 2009r. Bur­mistrz Pako­ści pod­pisał umowę na: Wykonanie robót budow­lanych dla inwestycji pn.:„Budowa obwod­nicy m. Pakość — prze­budowa ulic Cmen­tarna, Mikołaja i Mogileń­ska w Pako­ści, łączących drogi wojewódz­kie nr 251 i 255” z Wykonawcą: Przed­siębior­stwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o., Kobylar­nia 8, 86061 Brzoza, na kwotę brutto w wysoko­ści 6.632.447,81 PLN.

Projekt jest współ­finan­sowany przez Unię Europej­ską ze środ­ków Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20072013 w 45,14%, pozostała część wydat­ków inwestycyj­nych pokryta zostanie ze środ­ków budżetowych Gminy Pakość.

Przed­miotem projektu jest budowa obwod­nicy miasta Pakość o długo­ści 1,870 km. Początek realizacji inwestycji znaj­duje się na drodze wojewódz­kiej nr 251 – skrzyżowanie ul. Bar­ciń­skiej, Krzyżanow­skiego i Cmen­tarna. Trasa prowadzi ul. Cmen­tarną, krzyżując się z linią kolejową za pomocą skrzyżowania jed­nopoziomowego, a następ­nie z ul. Radłow­ską. Dalej prze­biega ul. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Mogileń­ską. Następ­nie biegnie od ul. Mogileń­skiej do ul Jan­kow­skiej — do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 255. Prze­budowa ciągu ulic w zakresie robót drogo­wych polega m.in. na wykonaniu utwar­dzonych nawierzchni jezdni, chod­ników, ścieżki rowerowej oraz zatoki autobusowej na ul. Radłow­skiej. Ulica Cmen­tarna prze­cina linię kolejową nr 206 Ino­wrocław Rąbinek – Draw­ski Młyn w km 12,260. W miej­scu tym prze­widuje się budowę przejazdu kolejowego kat. A. Zaprojek­towano odwod­nienie nawierzchni projek­towanych ulic za pomocą studni chłod­nych oraz kanałami desz­czowymi. Ponadto zgod­nie z wytycz­nymi inwestora ujęto budowę kanałów sanitar­nych, wykonanie prze­pustów drogo­wych w ciągu rowów występujących wzdłuż ul. Bar­ciń­skiej i ul. Jan­kow­skiej. Na ulicach Cmen­tar­nej i Mikołaja projek­tuje się trzy nowe szafy oświetleniowe zasilane z ist­niejących stacji trans­for­matorowych. Szafy zasilą nowe oprawy oświetleniowe mon­towane na słupach stalowych. Projekt niniej­szy zakłada rów­nież prze­budowę urządzeń kolidujących z inwestycją oraz oznakowanie pionowe i poziome w/​w ulic.
Obwod­nica Pako­ści będzie pierw­szą, która powstanie dzięki wspar­ciu z RPO WK-​P.

100_4675

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD