Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Prawidłowa segregacja odpadów

Gmina Pakość publikuje naj­waż­niej­sze infor­macje dotyczące zasad segregacji odpadów oraz punk­tów ich odbioru na terenie miasta i gminy

SEGREGACJA ODPADW

PUNKT SELEK­TYW­NEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNAL­NYCH (PSZOK) GIEB­NIA
PSZOK – Składowisko w Giebni
Czynne pon.-pt. 10:0018:00, sob. 7:0013:00

przyj­muje w ramach uisz­czanej przez miesz­kań­ców opłaty za gospodarowanie odpadami, powstające w gospodar­stwach domowych odpady m.in.:
prze­ter­minowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elek­tryczny i elek­troniczny, meble i odpady wiel­kogabarytowe, zużyte opony, odpady budow­lane i roz­biór­kowe, stanowiące odpady komunalne, tek­stylia i odzież, biood­pady, papier i tek­tura, szkło tworzywa sztuczna i metale, opakowania wielomateriałowe

BOM (Biuro Obsługi Miesz­kańca) – PUG Sp. z o. o.
Czynne pon.-pt. 7:0015:00
tel. (52) 3518-​520 wew. 14
Dyżur telefoniczny: pon.-pt. do godz. 18:00, sob. 8:0013:00; tel. 724270-​290
Jak pozbyć się pozostałych odpadów?

MIEJ­SKI PUNKT ELEK­TROD­PADÓW
Znaj­duje się przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści na ul. św. Jana 12; można do niego wrzucać: zużyte płyty CD, baterie, żarówki, tonery od drukarek, zepsute telefony komór­kowe i ładowarki.

ZUŻYTE BATERIE MOŻNA ODDAĆ W PUNK­TACH ZBIÓRKI ZLOKALIZOWANYCH W:

Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści — ul. Szkolna 44
mar­ket MILA – ul. św. Jana 15
mar­ket BIEDRONKA – ul. Jan­kow­ska 9
mar­ket DINO – ul. Bar­ciń­ska 12
stacja paliw ORLEN – Rybitwy 114

PRZE­TER­MINOWANE LEKI MOŻNA ODDAĆ W PUNK­TACH ZBIÓRKI ZLOKALIZOWANYCH W APTEKACH:
Ul. św. Jana 19, Pakość, ul. św. Jana 21, Pakość, ul. Jan­kow­ska 6B, Pakość

ODPADY WIEL­KOGABARYTOWE
Są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na wagę oraz duże i nie­typowe roz­miary nie miesz­czą się w stan­dar­dowych kon­tenerach na odpady m.in. stoły, krzesła, szafy, tap­czany, łóżka, fotele, dywany, materace pierzyny, rowery, zabawki dużych roz­miarów. Takie przed­mioty trzeba zdemon­tować, by oddzielić czę­ści przy­datne do dal­szego prze­tworzenia (metalowe, plastikowe itd.), a także po to by usunąć elementy nie­bez­pieczne. Odpady wiel­kogabarytowe należy wystawiać wyłącz­nie w dni wywozu, po uprzed­nim zgłoszeniu do Biura Obsługi Mieszkańca.

POPIÓŁ
gromadzimy w pojem­nikach z napisem POPIÓŁ umoż­liwiających załadunek do pojazdu.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD