Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

W związku z dużym zain­teresowaniem miesz­kań­ców naszej gminy wymianą starych źródeł ciepła oraz stosowaniem odnawial­nych źródeł ener­gii infor­mujemy, iż w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, wszel­kie infor­macje na powyż­szy temat udzielane są przez pracow­ników Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu pod nr tel. 56 62 12 300, a także na stronie inter­netowej (http://​www​.wfosigw​.torun​.pl/).

Program ma na celu zmniej­szenie zanieczysz­czeń do atmos­fery z ist­niejących oraz nowo wybudowanych budyn­ków miesz­kal­nych. Beneficjen­tami są osoby fizyczne posiadające prawo własno­ści lub będące współ­wła­ścicielami jed­norodzin­nego budynku miesz­kal­nego oraz osoby, które uzyskały zgodę na roz­poczęcie budowy jed­norodzin­nego budynku miesz­kal­nego. Wniosek należy składać elek­tronicz­nie. For­mularz do wypeł­nienia znaj­duje się w aplikacji inter­netowej (tj. Por­tal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW). Dofinan­sowanie jest określane na pod­stawie śred­niego miesięcz­nego dochodu na osobę w gospodar­stwie domowym wnioskodawcy.

Dofinan­sowaniu pod­legają przed­się­wzięcia, w szczegól­no­ści:
a) demon­taż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie speł­niających wymagań określonych w załącz­niku do Roz­porządzenia Ministra Roz­woju i Finan­sów z dnia 1 sierp­nia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690),
b) instalacja urządzeń i instalacji speł­niających wymagania tech­niczne określone w załącz­niku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, sys­temy ogrzewania elek­trycz­nego, kotły olejowe, kotły gazowe kon­den­sacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przy­łączami,
c) zastosowanie odnawial­nych źródeł ener­gii: kolek­tory słoneczne, mikroin­stalacje fotowol­taiczne speł­niających wymagania tech­niczne określone w załącz­niku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinan­sowanie wyłącz­nie w for­mie pożyczki,
d) wykonanie ter­momoder­nizacji budyn­ków jed­norodzin­nych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie prze­gród zewnętrz­nych i wewnętrz­nych, wymiana i mon­taż stolarki zewnętrz­nej, mon­taż i moder­nizacja instalacji wewnętrz­nych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

1536652776 logo na strone 1024x385

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD