Dom, miesz­kanie, środowisko

Prze­budowa drogi w Kościelcu

Trwają prace budow­lane zadania inwestycyj­nego pn. „Prze­budowa nawierzchni drogi gmin­nej nr 150422C w m. Kościelec, gm. Pakość”.

Roboty drogowe polegają na prze­budowie drogi gmin­nej nr 150422C na odcinku od km 0+000 do km 0+932, położonej w miej­scowo­ści Kościelec, gmina Pakość na dz. nr 22 obręb Kościelec.

Zakres prac obej­muje położenie nawierzchni bitumicz­nej realizowanej dwuwar­stwowo, składającej się z war­stwy wiążącej i ścieral­nej o łącz­nej grubo­ści warstw 7 cm. Zaprojek­towano nawierzch­nię z war­stwy ścieral­nej gr. 4 cm z mieszanki mineralno– bitumicz­nej grysowo– żwirowo– asfal­towej oraz war­stwy wiążącej gr. 3 cm z mieszanki mineralno– bitumicz­nej grysowo– żwirowo– asfal­towej. Wykonawcą zadania jest: Przed­siębior­stwo Robót Drogo­wych INODROG spółka z o.o. z Inowrocławia.