Dom, miesz­kanie, środowisko

Prze­budowa kanalizacji ulicy Dworcowej

W dniu 12 maja br. została pod­pisana umowa oraz oddano plac budowy na realizację zadania z zakresu prze­budowy kanalizacji.

Przed­miotem inwestycji jest prze­budowa kanalizacji desz­czowej o długo­ści 205 m i sanitar­nej o długo­ści 322 m na ul. Dwor­cowej w Pako­ści wraz z odbudową nawierzchni jezdni i chod­ników. Realizację zadania powierzono fir­mie „Zakład Instalacji Budow­lanych” z Inowrocławia.

Ter­min wykonania robót — 30 września 2015 r.

dworcowa