Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowe oświetlenie przy ul. Mogileńskiej

Trwają roboty budow­lane polegające na realizacji zadania inwestycyj­nego pn.: „Prze­budowa oświetlenia w Gminie Pakość”.

Do chwili obec­nej został zrealizowany I etap przed­miotowej inwestycji, obej­mujący prze­budowę oświetlenia przy ul. Mogileń­skiej w Pako­ści. Wykonawcą prac była firma ELSEB­TOR Sebastian Kwiat­kow­ski z Torunia. II Etap ww. zadania obej­muje wykonanie prze­budowy oświetlenia ulicz­nego przy ul. Działyń­skich oraz Ks. Woj­ciecha Kęsic­kiego w Pako­ści. Po dokonaniu porów­nań złożonych ofert stwier­dzono, iż naj­korzyst­niej­sze warunki cenowe na wykonanie ww. robót budow­lanych przed­stawił Zakład Elek­troin­stalacyjny Irene­usz Bor­kow­ski z Pako­ści, któremu zostanie zlecona realizacji przed­miotowego zadania. Prace roz­poczną się w miesiącu wrześniu br.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD