Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Sys­tem gospodarowania odpadami

Opłaty należy wnosić z góry bez wezwania, w ter­minie do 15 dnia danego miesiąca za ten miesiąc. Wła­ściciel nie­ruchomo­ści (administrator, zarządca) opłatę uisz­czać może bez­pośred­nio w kasie Urzędu Miej­skiego w Pako­ści (na par­terze) lub prze­lewem na indywidual­nie przy­dzielony numer rachunku bankowego

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunal­nych z terenu gminy Pakość świad­czy Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o., zgod­nie z umową z dnia 30.06.2016 r.

Akty prawne:

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD