Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Minister­stwo Klimatu i Środowiska 1 czerwca 2022 r. roz­poczęło nabór Kan­dydatów na Człon­ków drugiej kaden­cji Młodzieżowej Rady Klimatycz­nej, organu dorad­czego Ministra Klimatu i Środowiska.

Do udziału w naborze Minister­stwo Klimatu i Środowiska zaprasza młodych ludzi, którym bliskie są zagad­nienia związane z polityką klimatyczną, ener­getyczną i ekologiczną Pol­ski.

Jeśli chcesz angażować się w skierowane do dzieci i młodzieży działania edukacyjne z obszaru objętego działal­no­ścią Minister­stwa Klimatu i Środowiska, analizować projekty, programy i dokumenty, a także przed­stawiać swoje opinie i propozycje — koniecz­nie aplikuj!

Do zadań Człon­ków Młodzieżowej Rady Klimatycz­nej należeć będzie:
• wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, ener­gia i środowisko, w szczegól­no­ści przed­stawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyj­nych w zakresie wła­ściwo­ści Ministra, w tym propozycji roz­wiązań;
• kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicz­nych i proklimatycz­nych;
• pod­noszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, ener­gia i środowisko.

Kan­dydować mogą osoby, które w dniu ogłoszenia naboru (1 czerwca 2022 r.) miały ukoń­czone 15 lat, a jed­nocześnie nie miały ukoń­czonych 26 lat. W naborze wyłonione zostaną 32 osoby.

Zgłoszenia zostaną podzielone na dwie grupy:
I. grupa: osoby poniżej 20 roku życia, urodzone między 2 czerwca 2002 r. a 1 czerwca 2007 r. W tej grupie wiekowej, z każ­dego wojewódz­twa zostanie wyłoniony jeden uczest­nik naboru z naj­wyż­szą oceną merytoryczną. Łącz­nie wybranych zostanie 16 uczest­ników.
II. grupa: osoby w wieku 20 lat i więcej, urodzone między 2 czerwca 1996 r. a 1 czerwca 2002 r. W tej grupie wiekowej zostanie wybranych 16 uczest­ników naboru z naj­wyż­szą oceną merytoryczną, bez podziału na województwa.

Na zgłoszenia Minister­stwo Klimatu i Środowiska czeka do 30 czerwca 2022 r. Aby wziąć udział w naborze, wystar­czy wysłać wypeł­niony i pod­pisany for­mularz zgłoszeniowy Kan­dydata do Młodzieżowej Rady Klimatycz­nej przy Ministrze Klimatu i Środowiska drugiej kaden­cji na adres poczty elek­tronicz­nej: Ten adres pocz­towy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w prze­glądarce obsługi JavaScript.. For­mularz zgłoszeniowy oraz Regulamin naboru do Młodzieżowej Rady Klimatycz­nej drugiej kaden­cji dostępne są pod adresem: https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​k​l​i​m​a​t​/​n​a​b​o​r​-​d​o​-​m​r​k​-​i​i​-​k​a​d​e​n​c​j​i

Wyniki naboru będą opublikowane na stronie inter­netowej minister­stwa nie póź­niej niż do 25 paź­dzier­nika 2022 r.

Z działal­no­ścią Młodzieżowej Rady Klimatycz­nej pierw­szej kaden­cji można zapoznać się na profilu Rady na Facebooku: facebook​.com/​m​l​o​d​z​i​e​z​o​w​a​r​a​d​a​k​l​i​m​a​t​y​c​z​n​a​/ oraz na Instagramie @mlodziezowaradaklimatyczna.

1460x616

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD