Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Spo­tkanie infor­macyjne programu „Czyste powietrze”

Ser­decz­nie zapraszamy miesz­kań­ców Gminy Pakość na spo­tkanie infor­macyjne dot. programu „Czyste powietrze”, które odbędzie się 8 lipca 2021 r. (czwar­tek) o godzinie 14.00 w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pakości.

Zain­teresowani miesz­kańcy będą mogli uzyskać infor­macje o dofinasowaniu do wymiany źródła ciepła w domach jed­norodzin­nych i ter­momoder­nizacji budynku. W trak­cie spo­tkania omówione zostaną m.in. zasady „ programu” i proces składania wniosków.

Spo­tkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitar­nego.

Ser­decz­nie zapraszamy!

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD