Dom, miesz­kanie, środowisko

Spo­tkanie w sprawie sieci Serv-​Net

W środę, 21 stycz­nia br. odbyło się spo­tkanie w sprawie dal­szej roz­budowy sieci światło­wodowej na terenie miasta i gminy Pakość. W spo­tkaniu wzięli udział Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, przed­stawiciele Urzędu oraz przed­stawiciel spółki Servcom realizującej inwestycję.

Działania jakie Gmina Pakość roz­poczęła w 2012 r. wspól­nie ze spółką Servcom pozwoliły na uzyskanie przez wielu miesz­kań­ców naszej gminy dostępu do szerokopasmowego Inter­netu oraz usług cyfrowych, od przed­stawiciela spółki otrzymaliśmy zapew­nienie, iż w bieżącym 2015 roku zrealizowane zostaną kolejne pod­łączenia ulic i miej­scowo­ści na łączną długość ponad 13km. Planowany ter­min zakoń­czenia prac prze­widywany jest na m-​c wrzesień.

Inwestycja ta realizowana jest w poro­zumieniu z Gminą Pakość w ramach działania 8.4 „Zapew­nienie dostępu do Inter­netu na etapie „ostat­niej mili” osi priorytetowej 8 „Spo­łeczeń­stwo infor­macyjne – zwięk­szenie innowacyj­no­ści gospodarki” Programu Operacyj­nego Innowacyjna Gospodarka 20072013.