Dom, miesz­kanie, środowisko

Spo­tkanie ws. ścieżki rowerowej Pakość — Piechcin

12 stycz­nia 2017 r. w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści odbyło się spo­tkanie w sprawie budowy ścieżki rowerowej relacji Pakość – Piech­cin, którego przed­miotem było uak­tual­nienie dokumen­tacji projek­towej w zakresie kon­struk­cji i zmiany nawierzchni ścieżki rowerowej, zgod­nie z wytycz­nymi Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wojewódz­twa Kujaw­sko – Pomor­skiego.
Gmina Pakość reprezen­towana była przez: Sekretarza Gminy — Joannę Zemełka, inspek­tora ds. drogo­wnic­twa — Bogusława Kawka, pod­in­spek­tora ds. gospodarki komunal­nej i planowania prze­strzen­nego – Radosława Dąbrow­skiego oraz pomoc administracyjną — Karolinę Przy­byl­ską, Gminę Bar­cin reprezen­towali: Kierow­nik Referatu Inwestycji, Remon­tów i Dróg – Teresa Grabow­ska, Zastępca Kierow­nika Referatu — Marek Palicki, Główny Specjalista ds. pozyskiwania środ­ków pozbudżetowych i planowania — Justyna Lewan­dow­ska, Specjalista ds. dróg — Jacek Staszak, w spo­tkaniu udział wzięli rów­nież: projek­tant –Andrzej Piasecki oraz Przed­stawiciel firmy Faber Con­sul­ting – Tomasz Łodygowski.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD