Dom, miesz­kanie, środowisko

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści w Pakości

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści to naj­waż­niej­sze dla każ­dego Polaka święto pań­stwowe w ciągu roku. Obchodzone jest dla upamięt­nienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Pol­ska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści w Pako­ści

Nowy odcinek sieci wodociągowej

Trwają roboty budow­lane przy realizacji zadania inwestycyj­nego pn: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”.

Czytaj więcej: Nowy odcinek sieci wodociągowej

Umowa na dostar­czanie gazu podpisana

6 listopada br. w Urzędzie Miasta Byd­gosz­czy została pod­pisana umowa między Gminą Pakość reprezen­towaną przez Wiesława Koń­czala, a PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w War­szawie i For­tum Mar­keting and Sales Pol­ska S.A. z siedzibą w Gdań­sku na dostawę gazu ziem­nego dla Byd­goskiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Czytaj więcej: Umowa na dostar­czanie gazu pod­pisana

Odbiór koń­cowy drogi gmin­nej Radłowo-​Karolewo

W dniu dzisiej­szym w obec­no­ści bur­mistrza Pako­ści Wiesława Koń­czala, sekretarza Gminy Joanny Zemełka, inspek­tora ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusława Kawki, pod­in­spek­tora ds. inwestycji drogo­wych i ewiden­cji dróg Karoliny Przy­byl­skiej oraz inspek­tora nad­zoru Andrzeja Nowakow­skiego, kierow­nika budowy firmy Inodrog Tomasza Kon­wiń­skiego nastąpił odbiór koń­cowy robót zadania pn. „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150444C Radłowo Cen­trum– Karolewo”.

Czytaj więcej: Odbiór koń­cowy drogi gmin­nej Radłowo-​Karolewo

Nowe punkty świetlne

Od dnia 11 paź­dzier­nika 2017r. trwają roboty budow­lane przy realizacji zadania inwestycyj­nego pn: „Zagospodarowanie terenu wokół Wspól­not Miesz­kaniowych polegające na prze­budowie dróg, chod­ników budowie placu zabaw i par­kin­gów wraz z infrastruk­turą towarzyszącą na terenie działek nr 105/​53, 105/​51, 105/​50, 104/​2 przy ul. Fabrycz­nej 35-​7 w Pako­ści – branża elektryczna”.

Czytaj więcej: Nowe punkty świetlne

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD