Dom, miesz­kanie, środowisko

Apel Starosty Powiatu Choj­nic­kiego o pomoc finan­sową na usuwanie skut­ków nawałnicy

Starosta Choj­nicki Stanisław Skaja wystosował apel do samorządów na terenie całej Pol­ski o pomoc finan­sową dla powiatu choj­nic­kiego na usuwanie skut­ków nawał­nicy, jaka nawiedziła powiat Choj­nicki w miniony piątek. Poniżej zamiesz­czamy treść tego apelu.

Czytaj więcej: Apel Starosty Powiatu Choj­nic­kiego o pomoc finan­sową na usuwanie skut­ków nawał­nicy

Zaproszenie dla miesz­kań­ców województwa

W ramach kam­panii edukacyj­nej pn.”Do PSZOK tylko krok” finan­sowanej ze środ­ków Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej zapraszamy do odwiedzenie stanowiska tematycz­nego ustawianego w czasie imprez plenerowych na terenie naszego województwa.

Czytaj więcej: Zaproszenie dla miesz­kań­ców wojewódz­twa

Dotacja z WFOŚiGW na uniesz­kodliwianie azbestu

W dniu 11 lipca 2017 r. została zawarta umowa dotacji nr DB17060 /​OZ-​az pomiędzy Gminą Pakość a Wojewódz­kim Fun­duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu na realizację przed­się­wzięcia pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Dotacja z WFOŚiGW na uniesz­kodliwianie azbestu

Remont drogi powiatowej nr 2507C

Trwa realizacja zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-​Tuczno-​Rybitwy na odcinku od m.Tuczno do m.Rybitwy”.

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 2507C

Afrykań­ski Pomór Świń — ostrzeżenie

Wszyst­kich hodow­ców trzody chlew­nej z terenu gminy Pakość, ostrzega się przed wystąpieniem w Pol­sce Afrykań­skiego Pomoru Świń. Jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa świń, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Naj­częst­szym spo­sobem zakażenia zwierząt jest bez­pośredni lub pośredni kon­takt ze zwierzętami zakażonymi. U ludzi choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia.

Czytaj więcej: Afrykań­ski Pomór Świń — ostrzeżenie

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD