Dom, miesz­kanie, środowisko

Roz­poczęcie sezonu grzew­czego — komunikat

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy skierowanego do wła­ścicieli i zarząd­ców budyn­ków w związku z roz­poczęciem sezonu ogrzew­czego 2017/​2018.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie sezonu grzew­czego — komunikat

Nowa nawierzch­nia w cen­trum Kościelca

Ku koń­cowi zmierzają prace przy zadaniu inwestycyj­nym pn. „Prze­budowa dróg kategorii powiatowej metodą powierzch­niowego utrwalenia — I”, w której mie­ści się m.in. prze­budowa drogi powiatowej nr 2554C Rycerzewo-​Kościelec na odcinku od km 0+890 do km 1383,88 (tj. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z droga powiatową nr 2553C).

Czytaj więcej: Nowa nawierzch­nia w cen­trum Kościelca

Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na remont Pomnika Powstań­ców Wielkopolskich

10 tysięcy złotych to kwota jaka wydana zostanie z budżetu miasta, natomiast 19 760 zł to środki pozyskane przez Urząd Miej­ski w Pako­ści z Instytutu Pamięci Narodowej w War­szawie na prace kon­ser­wator­skie i restaurator­skie pomnika Powstań­ców Wiel­kopol­skich, znaj­dującego się na placu klasz­tor­nym przy Kościele p.w. św. Bonawentury.

Czytaj więcej: Otrzymaliśmy dofinan­sowanie na remont Pomnika Powstań­ców Wiel­kopol­skich

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD