Dom, miesz­kanie, środowisko

Wyłoniono wykonawcę prze­budowy drogi Radłowo Cen­trum — Karolewo

Gmina Pakość infor­muje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz­nego realizowanego w trybie prze­targu nieograniczonego na roboty budow­lane zadania pn. „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 150444C Radłowo Cen­trum — Karolewo wyłoniono wykonawcę.

Czytaj więcej: Wyłoniono wykonawcę prze­budowy drogi Radłowo Cen­trum — Karolewo

Roz­poczęcie sezonu grzew­czego — komunikat

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy skierowanego do wła­ścicieli i zarząd­ców budyn­ków w związku z roz­poczęciem sezonu ogrzew­czego 2017/​2018.

Czytaj więcej: Roz­poczęcie sezonu grzew­czego — komunikat

Nowa nawierzch­nia w cen­trum Kościelca

Ku koń­cowi zmierzają prace przy zadaniu inwestycyj­nym pn. „Prze­budowa dróg kategorii powiatowej metodą powierzch­niowego utrwalenia — I”, w której mie­ści się m.in. prze­budowa drogi powiatowej nr 2554C Rycerzewo-​Kościelec na odcinku od km 0+890 do km 1383,88 (tj. od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z droga powiatową nr 2553C).

Czytaj więcej: Nowa nawierzch­nia w cen­trum Kościelca

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD