Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Ogłoszenie PUG ws. taryfy za wodę i ścieki

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści Sp. z o.o. ogłasza na 2018 rok taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pakość zgod­nie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)

Czytaj więcej: Ogłoszenie PUG ws. taryfy za wodę i ścieki

Komunikaty K-​P Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budowlanego

Publikujemy komunikaty Kujawsko-​Pomorskiego Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego do wła­ścicieli i zarząd­ców obiek­tów budow­lanych o kon­tro­lach obiek­tów wiel­kopowierzch­niowych 2017/​2018 oraz w sprawie dostosowania obiek­tów budow­lanych do wymagań okresu jesienno-​zimowego 2017/​2018

Czytaj więcej: Komunikaty K-​P Wojewódz­kiego Inspek­tora Nad­zoru Budow­lanego

Usunęliśmy prawie 40 ton wyrobów zawierających azbest

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, zrealizowała zadanie pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Usunęliśmy prawie 40 ton wyrobów zawierających azbest

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści w Pakości

Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści to naj­waż­niej­sze dla każ­dego Polaka święto pań­stwowe w ciągu roku. Obchodzone jest dla upamięt­nienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Pol­ska odrodziła się po 123 latach niewoli.

Czytaj więcej: Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści w Pako­ści

Nowy odcinek sieci wodociągowej

Trwają roboty budow­lane przy realizacji zadania inwestycyj­nego pn: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”.

Czytaj więcej: Nowy odcinek sieci wodociągowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD