Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Akcja prze­wonienia gazu ziemnego

Pol­ska Spółka Gazow­nic­twa Sp. z o.o. infor­muje, iż w dniach 18.10.2016 r. — 20.10.2016 r. na terenie miasta i gminy Pakość prze­prowadzona zostanie akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „JESIEŃ 2016″.

Czytaj więcej: Akcja prze­wonienia gazu ziem­nego

Umowy na dostar­czenie gazu podpisane

31 sierp­nia w byd­goskim ratuszu została pod­pisana umowa między Gminą Pakość reprezen­towaną przez Wiesława Koń­czala, a PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i Duon Mar­keting and Trading S.A. na dostawę gazu ziem­nego dla Byd­goskiej Grupy Zakupowej.

Czytaj więcej: Umowy na dostar­czenie gazu pod­pisane

Inwestycje

Trwają prace na drodze w Kościelcu,a w naj­bliż­szych dniach ruszamy z prze­budową drogi w Rycerzewku.

Czytaj więcej: Inwestycje

Droga w Łącku gotowa

Zakoń­czyła się moder­nizacja drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych czę­ści drogi gmin­nej nr 150435C relacji Łącko – Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy – Tuczno.

Czytaj więcej: Droga w Łącku gotowa

Miej­scowość Radłowo z nowym oświetleniem

W ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Prze­budowa oświetlenia w Gminie Pakość” zamon­towano w m. Radłowo, gm. Pakość, na fun­damen­tach 7 szt. słupów oświetleniowych 8m wraz z oprawą LED o mocy 120W.

Czytaj więcej: Miej­scowość Radłowo z nowym oświetleniem

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD