Dom, miesz­kanie, środowisko

Miesz­kańcy Giebni mają nową drogę

Zakoń­czyła się moder­nizacja drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych czę­ści drogi gmin­nej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, działka nr 43.

Czytaj więcej: Miesz­kańcy Giebni mają nową drogę

Infor­macja dla wła­ścicieli czworonogów

W dniach 10.05.201424.05.2014 r. przy­chod­nia dla zwierząt w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej wykonywać będzie obowiąz­kowe szczepienia psów od 3 m-​ca życia i dobrowolne szczepienia kotów prze­ciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej: Infor­macja dla wła­ścicieli czworonogów

Bez­płatna zbiórka odpadów rolniczych

Urząd Miej­ski w Pako­ści oraz firma AGROOPC organizują w dniu 12 marca 2014 r. bez­płatny punkt zbiórki odpadów rol­niczych w następujących lokalizacjach

Czytaj więcej: Bez­płatna zbiórka odpadów rol­niczych

Har­monogram wywozu nie­czysto­ści na 2014 rok

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści realizujące odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Pakość opublikowało har­monogram wywozu nie­czysto­ści stałych na 2014 rok czytaj…

Trwa remont kotłowni przy ul. Jankowskiej

Prace przy wymianie kotłów przy ul. Jan­kow­skiej prze­biegają zgod­nie z planem. Zdemon­towano wyłączone decyzją nad­zoru tech­nicz­nego dwa kotły grzew­cze, które zastąpiono nowymi. Ostatni z trzech starych kotłów zapew­nia bieżące dostawy ciepłej wody dla mieszkańców.

Czytaj więcej: Trwa remont kotłowni przy ul. Jan­kow­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD