Dom, miesz­kanie, środowisko

Trwa remont kotłowni przy ul. Jankowskiej

Prace przy wymianie kotłów przy ul. Jan­kow­skiej prze­biegają zgod­nie z planem. Zdemon­towano wyłączone decyzją nad­zoru tech­nicz­nego dwa kotły grzew­cze, które zastąpiono nowymi. Ostatni z trzech starych kotłów zapew­nia bieżące dostawy ciepłej wody dla mieszkańców.

Czytaj więcej: Trwa remont kotłowni przy ul. Jan­kow­skiej

Utrud­nienia dla ruchu pojaz­dów i pieszych na Rybitwach

Miesz­kańcy i kierowcy przejeż­dżający przez Rybitwy muszą uzbroić się w cier­pliwość z powodu utrud­nień spo­wodowanych prze­budową drogi. Ter­min zakoń­czenie robót określony jest na 15 listopada br.

Czytaj więcej: Utrud­nienia dla ruchu pojaz­dów i pieszych na Rybitwach

Prze­budowa ul. Nadnoteckiej

Trwają prace w związku z realizacją zadania pn.: „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 151829C ul. Nad­notecka, gm. Pakość wraz z kanalizacją desz­czową”. Do tej pory wykonano instalację kanalizacji desz­czowej odwad­niającej drogę. W chwili obec­nej trwają roboty ziemne – drogowe związane z przed­miotową inwestycją. Nawierzch­nia drogi oraz nawierzch­nie zjaz­dów zostaną wykonane z kostki betonowej.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal­nych z terenu gminy Pakość

Roz­strzygnięto prze­targ na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal­nych z terenu gminy Pakość, który wygrało Przed­siębior­stwo Usług Gminych Sp. zo.o. Odbiera ono od dnia 1 lipca 2013r. odpady z terenu Gminy Pakość zgod­nie z poniż­szym harmonogramem.

zobacz…

Trwają prace przy budowie sieci światłowodowej

W związku z licz­nymi pytaniami miesz­kań­ców o trwającą budowę światło­wodowej sieci telekomunikacyj­nej miasta Pako­ści infor­mujemy, iż jest to inwestycja realizowana w uzgod­nieniu z Gminą Pakość w ramach działania 8.4 „Zapew­nienie dostępu do Inter­netu na etapie „ostat­niej mili” osi priorytetowej 8. „Spo­łeczeń­stwo infor­macyjne – zwięk­szenie innowacyj­no­ści gospodarki” Programu Operacyj­nego Innowacyjna Gospodarka 20072013

Czytaj więcej: Trwają prace przy budowie sieci światło­wodowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD