Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Nowy wodociąg przy ul. Św. Jana

W dniu 24 czerwca 2016r. nastąpił odbiór robót budow­lanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Św. Jana w Pako­ści w ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Pakość”.

Czytaj więcej: Nowy wodociąg przy ul. Św. Jana

Plac zabaw w m. Lud­kowo z nowym oświetleniem

W ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Prze­budowa oświetlenia w Gminie Pakość” wykonano maszt oświetleniowy wraz z 3 szt. naświetlaczy oraz szafkę zasilającą wyposażoną dodat­kowo w gniazda zasilające 230V i 400V.

Czytaj więcej: Plac zabaw w m. Lud­kowo z nowym oświetleniem

Nowa nawierzch­nia w Kościelcu

Trwają prace nad inwestycją pn. „Wymiana nawierzchni drogi gmin­nej o długo­ści 244 m i szeroko­ści 5 m w m. Kościelec”.

Czytaj więcej: Nowa nawierzch­nia w Kościelcu

Program usuwania azbestu

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, złożyła wniosek i otrzymała promesę udzielenia dotacji z Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu na demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Czytaj więcej: Program usuwania azbestu

Zbudujmy rynek marzeń

Pomnik, fon­tanna, mobilna scena, fotobudka, nowe ławki, par­king dla rowerów — to elementy, które mogą znaleźć się na rynku. O tym, jak ożywić cen­trum miasta zastanawiali się i dys­kutowali wspól­nie z projek­tantką Agnieszką Gacz­kow­ską bur­mistrz Wiesław Koń­czal i grupa miesz­kań­ców.

Czytaj więcej: Zbudujmy rynek marzeń

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD