Dom, miesz­kanie, środowisko

Wyjaśnienia-​rewolucja śmieciowa (budynki wielolokalowe)

Zgod­nie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czysto­ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm,) wła­ściciel nie­ruchomo­ści jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi. Zgod­nie z art. 2 ust.1 pkt 4 ww. ustawy przez wła­ściciela nie­ruchomo­ści rozumie się także współ­wła­ścicieli, użyt­kow­ników wieczystych oraz jed­nostki organizacyjne i osoby posiadające nie­ruchomo­ści w zarządzie lub użyt­kowaniu, a także inne pod­mioty władające nieruchomością.

W związku z powyż­szym dla nie­ruchomo­ści wielolokalowych będących w zarządzie np. Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Sp. z o.o., to Przed­siębior­stwo jest zobowiązane do złożenia deklaracji dla tych nie­ruchomo­ści. Podob­nie w przy­padku nie­ruchomo­ści będących w zarządzie Kujaw­skiej Spół­dzielni Miesz­kaniowej Sp. z o.o. w Ino­wrocławiu. W przy­padku wspól­not miesz­kaniowych nie­po­siadających zarządcy powinna być złożona jedna deklaracja przez Zarząd Wspólnoty.

Dla jed­nej nie­ruchomo­ści powinna być złożona jedna deklaracja, w której będą określone: liczba osób zamiesz­kujących nie­ruchomość, spo­sób zbierania odpadów (selek­tyw­nie bądź nie) oraz ilość i typ pojem­ników na odpady.

Nie­wła­ściwe jest składanie przez wszyst­kich lokatorów osob­nych deklaracji i posiadanie odręb­nych pojem­ników w obrębie jed­nej nie­ruchomo­ści.
Jed­nocześnie wyjaśniamy, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunal­nymi nie jest podat­kiem, a opłatą lokalną.

Przy­pominamy o obowiązku złożenia deklaracji

31 marca br., upływa ter­min składania deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi na terenie gminy Pakość. Deklaracje można składać w biurze podaw­czym Urzędu Miej­skiego w Pako­ści lub pod­czas zor­ganizowanych w tym celu spo­tkań: 14.03.2013r. w świetlicy w Radłowie (godz. 10.0013.00), 18.03.2013r. w świetlicy w Ludwińcu (godz. 10.0013.00), 19.03.2013r. w świetlicy w Wielowsi (godz. 13.0016.00), oraz 21.03.2013r. w Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści (godz. 10.0013.00). 31 marca 2013 roku jest ostatecz­nym ter­minem złożenia pierw­szej deklaracji.

Zapraszamy na spo­tkania dotyczące wypeł­niania deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami

26 lutego 2013 roku w Szkole Pod­stawowej w Kościelcu odbyło się kolejne spo­tkanie w sprawie wypeł­niania deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi na terenie naszej gminy. Następne spo­tkania odbywać się będą zgod­nie z har­monogramem publikowanym na tej stronie w zakładce „Rewolucja śmieciowa”.

Czytaj więcej: Zapraszamy na spo­tkania dotyczące wypeł­niania deklaracji o wysoko­ści opłaty za gospodarowanie…

Elek­trosprzątanie — listopad 2012

Gmina Pakość w dniu 10 listopada 2012 r. organizuje akcję bez­płat­nej zbiórki odpadów nie­bez­piecz­nych (zużyty sprzęt RTV i AGD). Zachęcamy miesz­kań­ców do bez­płat­nego prze­kazywania odpadów w wyznaczonych miej­scach na terenie miasta i gminy Pakość wg har­monogramu. zobacz…

Elek­trosprzątanie 2011

Gmina Pakość w dniu 7 maja 2011 r. organizuje akcję zbiórki odpadów nie­bez­piecz­nych (zużytego sprzętu RTV/​AGD, lamp fluorescen­cyj­nych oraz baterii i akumulatorów). Poniżej publikujemy har­monogram zbiórki odpadów.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD