Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Spo­tkanie ws. drogi wojewódzkiej

19 kwiet­nia br. w Cen­trum Infor­macji Turystycz­nej w Pako­ści odbyło się spo­tkanie z udziałem władz Urzędu Mar­szał­kow­skiego i samorządów.

Czytaj więcej: Spo­tkanie ws. drogi wojewódz­kiej

Budowa sieci wodociągowej w Kościelcu

Trwają roboty budow­lane polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej o długo­ści ok. 228,00 m, w m. Kościelec gm. Pakość, w ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość”.

Czytaj więcej: Budowa sieci wodociągowej w Kościelcu

Sprzątanie miasta

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje, że od marca 2016 roku utrzymaniem czysto­ści i porządku na terenie miasta i gminy będą zaj­mować się osoby zatrud­nione w ramach prac interwencyjnych.

Czytaj więcej: Sprzątanie miasta

Naprawa oświetlenia ulicznego.

W związku z brakiem oświetlenia ulicz­nego w Pako­ści na ulicach: Dwor­cowej, Lipowej i czę­ści ul. Jan­kow­skiej, w dniu 08 lutego 2016r. firma ENEA Oświetlenie roz­poczęła roboty remon­towe, mające na celu usunięcie awarii.

Czytaj więcej: Naprawa oświetlenia ulicz­nego.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD