Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy prawie 25 ton wyrobów zawierających azbest

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, w 2020 r. wykonaliśmy II etap przed­się­wzięcia pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy prawie 25 ton wyrobów zawierających azbest

Komunikat Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spad­kiem tem­peratur, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści przy­pomina wła­ścicielom i administratorom nie­ruchomo­ści oraz przed­siębior­stwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o koniecz­no­ści odpowied­niego zabez­pieczenia przed zamar­z­nięciem wodomierza (izolację cieplną należy wykonać w spo­sób umoż­liwiający odczyt wodomierza), odwod­nienia i oczysz­czenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw oraz zabez­pieczenia przed mrozem punk­tów czer­pal­nych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Czytaj więcej: Komunikat Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

Nowo posadzone drzewka zniszczone

13 sztuk nowo posadzonych drzew (brzóz) rosnących wzdłuż drogi w Wielowsi zostało wyciętych w ostat­nich dniach przez nie­znanego sprawcę.

Czytaj więcej: Nowo posadzone drzewka znisz­czone

Zasady programu Czyste Powietrze

Zapraszamy Pań­stwa do zapoznania się z zasadami programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu.

Czytaj więcej: Zasady programu Czyste Powietrze

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD