Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Odbiór koń­cowy drogi w Kościelcu

W dniu 27 sierp­nia br. dokonano odbioru koń­cowego wykonanych robót w ramach zadania inwestycyj­nego pn. „Prze­budowa nawierzchni drogi gmin­nej nr 150422C w m. Kościelec”.

Czytaj więcej: Odbiór koń­cowy drogi w Kościelcu

Prze­budowa drogi w Kościelcu

Trwają prace budow­lane zadania inwestycyj­nego pn. „Prze­budowa nawierzchni drogi gmin­nej nr 150422C w m. Kościelec, gm. Pakość”.

Czytaj więcej: Prze­budowa drogi w Kościelcu

Młode kocięta szukają opiekunów

Urząd Miej­ski w Pako­ści infor­muje o moż­liwo­ści przy­sposobienia młodych kociąt, które aktual­nie żyją na osiedlu przy ul. Mogileń­skiej w Pako­ści. Poszukujemy osób, które przy­garną zwierzęta i zapew­nią im bez­pieczne warunki bytowania.
Więcej infor­macji można uzyskać pod numerem telefonu 52 566 60 89.

Inwestycje, inwestycje…

Na terenie Gminy Pakość realizowane są zadania inwestycyjne z zakresu budowy i prze­budowy kanalizacji sanitar­nej i desz­czowej oraz budowy i wymiany nawierzchni dróg gminnych.

Czytaj więcej: Inwestycje, inwestycje…

Trwają prace przy prze­budowie kanalizacji

Cały czas trwają prace remon­towe na ulicy dwor­cowej, które polegają na prze­budowie kanalizacji desz­czowej i sanitar­nej wraz z odbudową nawierzchni jezdni oraz chodników.

Czytaj więcej: Trwają prace przy prze­budowie kanalizacji

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD