Dom, miesz­kanie, środowisko

Elek­trosprzątanie 2010

Gmina Pakość organizuje akcję „ELEK­TROSPRZĄTANIE” w dniu 18 grud­nia 2010 r. w godzinach 10:0014:00 przy budynku Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści, ul. Św. Jana.

W w/​w miej­scu będzie ustawiony samo­chód z firmy PPHUABBA-​EKOMED” Sp. z o.o. do którego można przekazać:

  • zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, komputery)
  • zużyte lampy fluorescencyjne
  • baterie i akumulatory
  • baterie alkaliczne
Odpady przyj­mowane będą bezpłatnie!

Aneks nr 1 do Umowy o dofinan­sowane projektu

Aktualne koszty inwestycji przed­stawiają się następująco:

  • Cał­kowita war­tość Projektu: 7.002.123,19PLN
  • Kwota dofinan­sowania z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego: 3.420.912,81PLN
    co stanowi: 50% kwoty cał­kowitych wydat­ków kwalifikowal­nych Projektu

Moder­nizacja mostu w Pako­ści zakończona

Od wtorku 1 grud­nia 2009 r. otwarte są już obydwa pasy ruchu na zmoder­nizowanym moście drogo­wym w Pako­ści — tym samym zakoń­czyła się jedna z więk­szych inwestycji realizowanych w naszym mie­ście, przy okazji której nad rzeką Noteć pojawiła się kolejna prze­prawa dla pieszych. Kierowcy naresz­cie ode­tchną gdyż znikną ogromne korki jakie tworzyły się przez ruch wahadłowy, piesi natomiast mogą czuć się bez­piecz­nie pokonując trasę do drugiej czę­ści Pakości.

Zapraszamy do galerii zdjęć z prze­biegu inwestycji

zobacz…
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD