Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Azbest do demon­tażu, zgłoszenia do 31 grud­nia 2015 r.

Gmina Pakość realizując przyjęty Uchwałą nr XVII/​137/​2012 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 14 września 2012 r. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, zamierza złożyć wniosek do Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu o przy­znanie dotacji na pokrycie kosz­tów demon­tażu, zbierania, trans­portu, uniesz­kodliwiania lub zabez­pieczenia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy.

Czytaj więcej: Azbest do demon­tażu, zgłoszenia do 31 grud­nia 2015 r.

Budowa sieci wodociągowej na ul. Szkolnej

W dniu dzisiej­szym tj. 12 listopada br. roz­poczęły się prace przy budowie odcinka sieci wodociągowej o długo­ści 150 mb na ul. Szkol­nej w ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Pakość”.

Czytaj więcej: Budowa sieci wodociągowej na ul. Szkol­nej

Spo­tkanie w sprawie ustalenia opłat za wodę i ścieki

Ustalenie wysoko­ści stawek opłat za usługi związane z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem i oczysz­czaniem œścieków było głów­nym tematem spo­tkania, które odbyło się 12 listopada w sali Sesyj­nej Urzędu Miejskiego.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie ustalenia opłat za wodę i ścieki

Bez­płatne worki

Uprzej­mie infor­mujemy, że w ramach prowadzonego przez Gminę Pakość Sys­temu Gospodarki Odpadami, w miesiącu paź­dzier­niku 2015 r. zostały zakupione i prze­kazane do Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Sp. z o.o., worki do segregacji odpadów (120 l oraz 35 l).

Czytaj więcej: Bez­płatne worki

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD