Dom, miesz­kanie, środowisko

Pod­pisanie umowy z Wykonawcą robót budow­lanych dla inwestycji budowy obwodnicy.

Dnia 20 sierp­nia 2009r. Bur­mistrz Pako­ści pod­pisał umowę na: Wykonanie robót budow­lanych dla inwestycji pn.:„Budowa obwod­nicy m. Pakość — prze­budowa ulic Cmen­tarna, Mikołaja i Mogileń­ska w Pako­ści, łączących drogi wojewódz­kie nr 251 i 255” z Wykonawcą: Przed­siębior­stwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o., Kobylar­nia 8, 86061 Brzoza, na kwotę brutto w wysoko­ści 6.632.447,81 PLN.

Projekt jest współ­finan­sowany przez Unię Europej­ską ze środ­ków Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20072013 w 45,14%, pozostała część wydat­ków inwestycyj­nych pokryta zostanie ze środ­ków budżetowych Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Pod­pisanie umowy z Wykonawcą robót budow­lanych dla inwestycji budowy obwod­nicy.

Elek­trosprzątanie po wakacjach

W dniu 12 września po raz kolejny na terenie miasta i gminy Pakość odbędzie się bez­płatna zbiórka odpadów nie­bez­piecz­nych. Do pod­stawionego samo­chodu trans­por­towego firmy ABBA EKOMED Sp. z o.o. można będzie przynosić zużyty sprzęt RTV i AGD, lampy fluorescen­cyjne oraz baterie i akumulatory. Poniżej har­monogram zbiórki odpadów:

Czytaj więcej: Elek­trosprzątanie po wakacjach

Prezen­tacja ruchu

Ogłoszenie o przetargu

W dniu 11 maja 2009 r. Gmina Pakość ogłosiła prze­targ na wykonanie robót budow­lanych dla inwestycji. Ogloszenie o prze­targu można zobaczyć w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej.

Pod­pisanie umowy na budowę obwod­nicy w Pakości

W dniu 21 kwiet­nia 2009 r. Bur­mistrz Pako­ści i mar­szałek Piotr Cał­becki pod­pisali umowę na budowę obwod­nicy biegnącej ulicami Cmen­tarną, Radłow­ską, Mikołaja i Mogileń­ską łączącej drogi wojewódz­kie 251 i 255. Dofinan­sowanie cało­ści ponad jedenastomilionowego projektu będącego na liście projek­tów kluczowych RPO wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego wyniesie ponad 5,1 miliona złotych.

Czytaj więcej: Pod­pisanie umowy na budowę obwod­nicy w Pako­ści

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD