Dom, miesz­kanie, środowisko

Bur­mistrz Pako­ści pod­pisał w Urzędzie Mar­szał­kow­skim umowę w ramach RPO

Bur­mistrz Wiesław Koń­czal w dniu 3 czerwca 2008 r. gościł w Urzędzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu, gdzie pod­pisał z Mar­szał­kiem Wojewódz­twa — Piotrem Cał­bec­kim umowę wstępną w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego na dofinan­sowanie projektu Gminy Pakość, który znalazł się na liście projek­tów kluczowych województwa.Wartość dofinan­sowania to 1,51 mln euro.

Amnestia śmieciowa

W dniu 15 maja 2008 r. w godz. 7:0015:00 obowiązywać będzie amnestia śmieciowa. Miej­scem odbioru odpadów będzie składowisko odpadów komunal­nych w Giebni przy speł­nieniu poniż­szych warunków:

Czytaj więcej: Amnestia śmieciowa

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości
ocen urzad 189
logo LGD