Dom, miesz­kanie, środowisko

Amnestia śmieciowa

W dniu 15 maja 2008 r. w godz. 7:0015:00 obowiązywać będzie amnestia śmieciowa. Miej­scem odbioru odpadów będzie składowisko odpadów komunal­nych w Giebni przy speł­nieniu poniż­szych warunków:

Czytaj więcej: Amnestia śmieciowa

Blokada dróg wojewódz­kich w Pakości !

Pakość od dłuż­szego czasu boryka się z problemem nad­mier­nego ruchu ciężarowego kierowanego przez cen­trum miasta. Jedną z przy­czyn tego stanu rzeczy jest wprowadzenie decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu ograniczenia tonażu do 10 ton na drodze powiatowej Rybitwy — Janikowo, gdzie jesz­cze przed wprowadzeniem zakazu kierowcy cięż­kich pojaz­dów skracali sobie trasę przejazdu omijając, Pakość.

Czytaj więcej: Blokada dróg wojewódz­kich w Pako­ści !

Droga wojewódzka przez Pakość odnowiona !

Miesz­kańcy Pako­ści od 14 maja 2006 r. mogą cieszyć się nową nawierzch­nią drogi wojewódz­kiej nr 255 biegnącej przez miasto w kierunku Strzelna.

Odnowiony odcinek od Rynku do przejazdu kolejowego cieszy nie tylko kierow­ców lecz przede wszyst­kim miesz­kań­ców kamienic w cen­trum miasta, którzy cier­pieli na uciąż­liwy hałas i drgania spo­wodowane nad­mier­nym ruchem pojazdów.

Czytaj więcej: Droga wojewódzka przez Pakość odnowiona !

Budowa zatoczki autobusowej.

Na pakoskim osiedlu ku koń­cowi zbliża się budowa zatoczki autobusowej dla miesz­kań­ców korzystających z prze­wozów firmy MATBUD.

Zagospodarowano do tego celu teren po byłym osad­niku Inhoffa, sąsiadujący z dotych­czasowym miej­scem zatrzymywania się autobusów lecz zapew­niającym więk­sze pole manew­rowe co na pewno poprawi bez­pieczeń­stwo podróżujących i miesz­kań­ców okolicz­nych bloków mieszkalnych.

Czytaj więcej: Budowa zatoczki autobusowej.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD