Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Wymiana nawierzchni chod­nika ul. Lipowej

Po długo oczekiwanej wymianie nawierzchni drogi wojewódz­kiej nr 255 w kierunku Strzelna miasto przy­stapiło do wymiany nawierzchni chod­nika biegnącego w pasie wspo­mnianej drogi przy ul. Lipowej.

Czytaj więcej: Wymiana nawierzchni chod­nika ul. Lipowej

W dniach 23 kwiet­nia wywieź taniej odpady komunalne !

W dniach 23 kwiet­nia 2007 r w godzinach 7:0015:00 na terenie Składowiska Odpadów Komunal­nych w Giebni będą przyj­mowane odpady komunalne od miesz­kań­ców gminy. Sym­boliczna opłata wynosi: 20zł/​tonę.

Jed­nocześnie infor­mujemy, że od maja br. będą prze­prowadzane kon­trole pod­pisanych umów na wywożenie odpadów komunal­nych i opróż­nianie zbior­ników bez­od­pływowych (szamb). Wła­ściciel nie­ruchomo­ści ma obowiązek pod­pisania umowy na w/​w usługi w firmą posiadającą stosowne zezwolenie. Fak­tury za usługę należy prze­chowywać przez okres 1 roku. (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD