Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Infor­macja z Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spad­kiem tem­peratur, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści przy­pomina wła­ścicielom i administratorom nie­ruchomo­ści oraz przed­siębior­stwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o konieczności:

Czytaj więcej: Infor­macja z Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

Uwaga, silny wiatr!

Brak ener­gii elek­trycz­nej w Gminie Pakość spo­wodowany jest sil­nym wiatrem, który prze­szedł minionej nocy. Wszel­kie naprawy są usuwane sukcesywnie.

Czytaj więcej: Uwaga, silny wiatr!

Deklaracja o źródłach ciepła i inwentaryzacja

Przy­pominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy Wła­ściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Cen­tral­nej Ewiden­cji Emisyj­no­ści Budyn­ków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, znaj­dujących się na nieruchomości.

Czytaj więcej: Deklaracja o źródłach ciepła i inwen­taryzacja

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD