Dom, miesz­kanie, środowisko

Akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2018

W dniach 1618 paź­dzier­nika br. na terenie miasta i Gminy Pakość prze­prowadzona zostanie akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2018″ mająca na celu wykrycie i usuniecie nie­szczel­no­ści na gazowej sieci rodziel­czej i instalacjach wewnętrz­nych w budyn­kach przez Pol­ską Spółkę Gazow­nic­twa oddz. Zakład Gazow­niczy w Byd­gosz­czy. Prosimy o zapoznanie się z tre­ścią zawiadomienia.

Czytaj więcej: Akcja prze­wonienia gazu ziem­nego „Jesień 2018

Wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego zwraca się z prośbą o wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomor­skiej 1939. Zapraszamy do zapoznania się z oficjal­nym pismem.

Czytaj więcej: Wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika

Nowe odcinki sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

W ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” powstały następujące odcinki sieci wodociągowej:

Odcinek sieci wodociągowej Ø 90 długo­ści ok. 72,00 m w ul. Działyń­skich w Pakości,

Odcinek sieci wodociągowej Ø 110 długo­ści ok. 185,00 m w m. Wielowieś, gm. Pakość.

Czytaj więcej: Nowe odcinki sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

Plac zabaw przy ul. Mogileńskiej

Roz­poczęły się kolejne prace, związane z realizacją inwestycji z Budżetu Obywatel­skiego 2018 roku. Tym razem realizowane jest zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileń­skiej w Pakości”.

Czytaj więcej: Plac zabaw przy ul. Mogileń­skiej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD