Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Planowane wyłączenie prądu

Enea Operator infor­muje o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 10 sierp­nia br. w godzinach od 8.30 do 13.30 dla rejonu ulic Polna, Mogileń­ska, Radłowska.

Od 1 lipca ruszył program Moja Woda

Zarząd Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu ogłosił od dnia 01.07.2020 r. nabór wniosków o dofinan­sowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 20202024.

Czytaj więcej: Od 1 lipca ruszył program Moja Woda

PSZOK — dowiedz się co można nieod­płat­nie wywieźć

Urząd Miej­ski w Pako­ści przy­pomina, że każdy miesz­kaniec gminy Pakość, może nieod­płat­nie dostar­czyć do stacjonar­nego Punktu Selek­tyw­nego Zbierania Odpadów Komunal­nych (PSZOK) w miej­scowo­ści Gieb­nia, niżej wymienione odpady komunalne powstałe w jego gospodar­stwie domowym:

Czytaj więcej: PSZOK — dowiedz się co można nieod­płat­nie wywieźć

Zmiany w sys­temie gospodarowania odpadami komunalnymi

Pod­czas XV sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 28 maja 2020 r. Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła uchwały, które wprowadzają liczne zmiany dotyczące sys­temu gospodarowania odpadami komunal­nymi oraz utrzymania porządku i czysto­ści w gminie.

Czytaj więcej: Zmiany w sys­temie gospodarowania odpadami komunal­nymi

Program Czyste Powietrze 2.0

Infor­mujemy, iż z dniem 15 maja Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu uruchomił nową wer­sję Programu Czyste Powietrze.

Czytaj więcej: Program Czyste Powietrze 2.0

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD